Fono1 » Návody na inštaláciu Fono2 z disku aj bez neho sú v sekcii Ako na to - Návody » Máte záujem o prezentáciu Fono2 na Vašej škole? Zavolajte nám!
späť

O programoch

FONO je súbor programov pre rečovú terapiu určených pre použitie v logopedických ambulanciách, školách pre deti s poruchami komunikačných schopností a v iných špeciálno-pedagogických zariadeniach. Využíva vlastnosti súčasných osobných počítačov v multimediálnej oblasti, ako spracovanie a prezentácia zvuku, obrazu a videosekvencií, a hravou formou pacientovi a logopédovi resp. žiakovi a učiteľovi uľahčuje rehabilitačný alebo výukový proces.

Každý program je samostatný, nezávislý od ostatných programov súboru, zostavu programov je možné ľubovoľne si vybrať. Nie je ani obmedzené použitie počítača pre iné účely.

Zvuky bežného života

Zoznamuje pacienta so zvukmi z každodenného života, napríklad hukot sirény, zvonenie telefónu, rozbitie pohára a mnoho ďalších. Prehľadnosť a lepšiu orientáciu uľahčuje rozdelenie slov do nasledovných skupín: doprava, zvieratá, ľudia, hudobné nástroje, domácnosť. Ku každému zvuku sa priraďujú zodpovedajúce obrázky, na nktorých je zachytený objekt vydávajúci tento zvuk. Úlohou pacienta je správne spájať zvuky a obrázky. Výuka je zaujímavá, pútavá a vysoko efektívna. Program umožňuje prácu v režime nácvik a testovanie a súčasne hodnotí úspešnosť odpovedí. Súčasná verzia obsahuje cca 70 zvukov zo šiestich okruhov.Slovná zásoba

Obsahuje približne 500 pojmov z bežnej slovnej zásoby. Reálnemu obrázku je priradená písaná forma slova, hlasová forma slova a taktiež videosekvencia s pohybom artikulačných orgánov pri výslovnosti daného pojmu. Pri práci sa nezatažujete prípravou a triedením obrázkov. Obrázky sú prehľadne zadelené do trinástich okruhov: hračky, potraviny, ovocie, zelenina, časti tela, zvieratá, príroda a záhrada, dopravné prostriedky, dom a zariadenie, domáce drobnosti, ľudia, činnosti. Rovnako ako u ostatných programov, aj tu existuje možnosť pracovať v režime nácviku a testovania. Slová sú rozdelené do troch úrovní (malá, stredná a všetky slová), kvôli lepšiemu prispôsobeniu sa intelektuálnym potrebám jednotlivých pacientov.Fonematický sluch

Hravým spôsobom pomáha pri rozvíjaní fonematickej diferenciácie hlások, t.j. slov, ktoré sa odlišujú v jednej hláske, (napr. vrak – prak, kačka – mačka). Všetky páry sú vybrané podľa špecifík slovenského jazyka a sú tu zhrnuté všetky páry od Nádvorníkovej-Dvončovej. V nastaveniach programu je možné bližšie špecifikovať umiestnenie foném na začiatku, v strede alebo na konci slova a tiež aj výber hlások, ktoré chceme precvičovať. Program zobrazuje počet fonematických párov spĺňajúcich definované podmienky. Aj tento modul obsahuje režim nácviku a testovania. Využitie programu počas vyšetrenia fonematického sluchu zvyšuje jeho objektivitu, nakoľko obrázky ani zvuky nestrácajú svoju pôvodnú kvalitu. Súčasná verzia obsahuje okolo 110 fonematických dvojíc so zastúpením rôznych hlások.Rozcvička

Pomáha pri rozvíjaní motoriky artikulačných orgánov. Precvičuje a pripravuje oromotroické svaly na ďalšiu prácu, vychádzajúc z Lapoint-Wertzovho testu. Logopéd nemusí cvičenie predcvičovat a môže sa sústrediť na opravu chýb. Videosekvencie cvikov je možné opakovať, rozcvičku posúvať dopredu, dozadu, krokovať cviky po jednotlivých snímkoch, alebo vybrať z celej sady cvikov len niektoré a vytvárať si tým vlastné zostavy. V praxi sa osvedčilo použitie rozcvičky v kombinácii so zrkadlom, ktoré je umiestnené v blízkosti monitora a pacient má možnost sebakontrolou sa zlepšovať. Nie je potrebné ho neustále upozorňovať, čo určite prispieva k lepšej atmosfére. Všetky videosekvencie sú odborne dokonalé a používaním nedochádza k strate kvality.