» Návody na inštaláciu Fono2 z disku aj bez neho sú v sekcii Ako na to - Návody » Máte záujem o prezentáciu Fono2 na Vašej škole? Zavolajte nám!

Kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov


Prihláška: Prihláška na stiahnutie Doc Prihláška na stiahnutie Pdf


Názov vzdelávacieho programu: Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením v programe Fono2 určenom pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou.


Druh kontinuálneho vzdelávania: Aktualizačné kontinuálne vzdelávanie


Forma kontinuálneho vzdelávania: Kombinovaná – 15 hodín prezenčná, 10 hodín dištančná.


Obsah a rozsah vzdelávacieho programu:
Prezenčná časť sa bude realizovať v prevádzke firmy EMITplus, s.r.o. na Vyšehradskej ulici 2 v Bratislave. V prípade väčšieho počtu záujemcov o vzdelávaciu aktivitu z jedného školského zariadenia je možné realizovať túto vzdelávaciu aktivitu na konkrétnej škole. Prezenčná časť sa bude realizovať v 2 vyučovacích dňoch:

1. deň – 8 hodín – preberané časti:
• Základy práce s počítačom. (2 hod.)
• Inštalácia programu Fono2. (1 hod.)
• Práca so Správcom. (1 hod.)
• Aplikácia Rozcvička. (1 hod.)
• Aplikácia Asociácie. (3 hod.)

2. deň – 7 hodín – preberané časti:
• Aplikácia Fonematický sluch. (3 hod.)
• Aplikácia Okienkové čítanie. (2 hod.)
• Aplikácia Tlač obrázkov. (1 hod.)
• Aplikácia Prehrávač daktylných znakov. (1 hod.)

Dištančná 10-hodinová časť sa uskutoční v domácom/školskom prostredí účastníkov vzdelávacej aktivity. Zámerom dištančnej časti je, aby si účastníci vyskúšali konkrétne nastavenia v praxi. Nastavenia v aplikáciách uložia do ľubovolných 20 profilov, nahrajú na CD, DVD, prípadne na USB a donesú na ukončenie vzdelávacej aktivity.


Trvanie vzdelávacieho programu: najviac 10 mesiacov

Bližšie určená kategória, podkategória pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov; kariérový stupeň, kariérová pozícia:

Kategória:
Učiteľ v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
Školský logopéd
Špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg

Podkategória:
Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie v triedach a školách pre deti so zdravotným znevýhodnením.
Učiteľ pre primárne vzdelávanie v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením na vyučovanie predmetov komunikačné zručnosti, individuálna logopedická starostlivosť, individuálne logopedické cvičenia a individuálna logopedická intervencia v špeciálnych základných školách.
Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením na vyučovanie predmetov komunikačné zručnosti, individuálna logopedická starostlivosť, individuálne logopedické cvičenia a individuálna logopedická intervencia v špeciálnych základných školách.

Vyučovací predmet: Komunikačné zručnosti, Individuálna logopedická starostlivosť, Individuálne logopedické cvičenia, Individuálna logopedická intervencia.

Kariérový stupeň:
Samostatný pedagogický alebo odborný zamestnanec
Pedagogický alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou
Pedagogický alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou


Podmienky pre zaradenie uchádzačov:
V prípade udelenia akreditácie programu kontinuálneho vzdelávania, nájdu uchádzači informácie o tomto vzdelávaní na našich webových stránkach www.emitplus.sk a www.fono.sk.

Uchádzači po zaslaní vyplnenej prihlášky, ktorú nájdu na našich webových stránkach, a uhradení poplatku poskytovateľovi vzdelávacej aktivity budú zaradení do programu kontinuálneho vzdelávania. Uchádzači o program kontinuálneho vzdelávania doložia doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

Riaditeľ školy alebo školského zariadenia v prihláške potvrdí zaradenie pedagogického alebo odborného zamestnanca do kariérového stupňa, kariérovej pozície, kategórie alebo podkategórie. Ak pedagogický alebo odborný zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy alebo školského zariadenia nepotvrdí zaradenie pedagogického alebo odborného zamestnanca do príslušnej kategórie a podkategórie, oprávnenie na zaradenie pedagogického alebo odborného zamestnanca na kontinuálne vzdelávanie posúdi poskytovateľ na základe príslušných dokumentov, ktoré pedagogický alebo odborný zamestnanec predloží poskytovateľovi.

Na kontinuálne vzdelávanie alebo na overenie profesijných kompetencií bude zaradený pedagogický zamestnanec v uvedenej kategórii a podkategórii, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad vzdelania v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v znení novely zákona č. 390/2011.

Na kontinuálne vzdelávanie podľa § 35 ods. 4 písm. b) až e) možno prijať pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca až po absolvovaní šiestich mesiacov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti a na overenie profesijných kompetencií po 3 rokoch praxe.


Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončovanie:
Požiadavky na absolventa:
• Uchádzač o vystavenie osvedčenia musí absolvovať aspoň 80 % prezenčnej formy aktualizačného vzdelávania.
• Odovzdanie vytvorených profilov v aplikáciách programu Fono2 podľa zadania dištančnej časti vzdelávania.

Aktualizačné vzdelávanie sa končí záverečnou prezentáciou pred lektorom a účastníkmi kontinuálneho vzdelávania na vybranú tému, ktorá súvisí s aplikáciami programu Fono2.

Overenie profesijných kompetencií získaných výkonom odbornej činnosti alebo sebavzdelávaním (podľa § 35 odsek 6 zákona č. 317/2009 Z.z.) sa uskutočňuje pred trojčlennou skúšobnou komisiou. Predsedu skúšobnej komisie a jej členov vymenúva štatutárny orgán poskytovateľa.
Požiadavky na pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sa budú uchádzať o overenie profesijných kompetencií získaných výkonom pedagogickej a odbornej činnosti alebo sebavzdelávaním (podľa § 35 odsek 6 zákona č. 317/2009 Z.z.):
• Odovzdanie vytvorených profilov v aplikáciách programu Fono2 podľa zadania dištančnej časti vzdelávania.
• Úspešné odprezentovanie vybranej témy z okruhov určených na preskúšanie pred skúšobnou komisiou, ktorá bude pozostávať z garanta a členov lektorského tímu.


Finančné, materiálne zabezpečenie/Technické a informačné zabezpečenie:
Výška poplatku za kontinuálne vzdelávanie: 80 EUR.

Účastníci programu kontinuálneho vzdelávania sa budú podieľať na úhrade nákladov v plnej výške. Poskytneme im inštalačné DVD s programom Fono2, aby si mohli program nainštalovať na svojich domácich/školských počítačoch a využívať po dobu trvania vzdelávacieho programu, a užívateľskú príručku Fono2.
V rámci prezenčnej časti im bude poskytnutý notebook/počítač, na ktorom budú môcť samostatne pracovať s programom Fono2. V dištančnej časti kontinuálneho vzdelávania budeme poskytovať konzultácie v prípade otázok a nejasností ohľadom užívania programu v školskom/domácom prostredí.


Návrh počtu kreditov:
Rozsah (25 hodín): 5 kreditov (1 kredit za každých 5 hodín vzdelávania)
Spôsob ukončenia: 2 kredity
SPOLU: 7 kreditov


Kontaktná osoba: Pavla Teťáková pavla@emitplus.sk